Aizstāvēšana

2-09-2010

2010.gada 21. septembrī plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEKATERINA KOSTINA.

Temats: “Topošā populārās un džeza mūzikas skolotāja sociālprofesionālās kompetences pilnveidošanās klavierspēles studiju procesā”.

Recenzenti: prof., Dr. phil., Vladimirs Kincāns, Latvijas Universitāte; prof., Dr.paed. Jeļena Davidova, Daugavpils Universitāte; prof., Dr. art. Boriss Avramecs, RPIVA.

Ar promocijas darbu 2 nedēļas pirms aizstāvēšanās varēs iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2010.gada 21. septembrī plkst. 13.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LARISA TURUŠEVA.

Temats: “Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesionālā kompetence un tās veidošanās studiju procesā”.

Recenzenti: prof., Dr. paed., Rudīte Andersone, Latvijas Universitāte; prof., Dr.habil. philol. Dace Markus, RPIVA; prof., Dr. paed. Pavel Trofimovich, Monreālas Konkordijas universitāte, Kanāda.

Ar promocijas darbu 2 nedēļas pirms aizstāvēšanās varēs iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2010. gada 8. oktobrī plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.sc.soc. Anda GRĪNFELDE.

Tēma “Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos”.

Recenzenti: Promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.oec. Elita Jermalajeva, Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektore, Ekonomikas katedras asociētā profesore; Dr.oec. Barbara Freytag – Leyer, Vācijas Fuldas lietišķo zinātņu universitātes Mājturības un uztura zinātnes nodaļas profesore

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 8. oktobrī plkst. 11:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 224. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lopkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

IMANTS JANSONS

aizstāvēs promocijas darbu “Fito un organisko skābju piedevu ietekme uz cūku produktivitāti un gaļas kvalitāti” lauksaimniecības zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Valsts emeritētais zinātnieks, Dr.habil.agr. Jāzeps Sprūžs; LLU docente, Dr.agr. Lilija Degola; V/a “Lauksaimniecības datu centrs” Ciltsdarba nodaļas vadītāja, Dr.agr. Rita Sarma.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 29. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu INGAI ODIŅAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Pirmā studiju gada studentu adaptēšanās medicīnas koledžas pedagoģiskajā vidē”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 29. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu ELITAI STIKUTEI vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Latviešu literatūras didaktika: vēsturiskā pieredze”

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 29. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu STAŅISLAVAI MARSONEI vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Sociālās audzināšanas vēsturiskā attīstība Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados”.

Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 01. jūlija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu INGAI BĒRZIŅAI nozaru pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Sadarbības prasmju pilnveidošanās džeza dziedāšanas studiju procesā”.

Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 01. jūlija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu DACEI MEDNEI sociālās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Audzināšana ģimenē Latvijas transformatīvajā sabiedrībā”.

Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2010.gada 30.jūnija sēdē Aleksejam Niperam piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Nodokļu sloga izmaiņu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”.

Balsošanas rezultāti: par– 11, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Fizikas nozares cietvielu fizikas apakšnozares promocijas padomes sēdē 2010.gada 2.jūlijā Ēriks Sļedevskis aizstāvēja promocijas darbu “Fotoinducētie procesi halkogenīdu kārtiņās nepārtrauktā impulsa lāzera starojuma iedarbībā” fizikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgs biļetens – 1. Ar Fizikas nozares cietvielu fizikas apakšnozares promocijas padomes lēmumu Ērikam Sļedevskim piešķirts doktora zinātniskais grāds fizikā (Dr.phys.) cietvielu fizikas apakšnozarē.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2010. gada 8. jūlijā Juris Hmeļņickis aizstāvēja promocijas darbu par tēmu darbu “Slāpekli saturošu savienojumu hidrofilās mijiedarbības likumsakarības šķidruma hromatogrāfijā HILIC režīmā”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav. Jurim Hmeļņickim ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2010. gada 19. jūlija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē JĀNIM ŠĪREM par promocijas darbu “Composition and properties of Humic Acids in Raised Bog Peat” (“Augstā tipa purvu kūdras humīnskābju sastāvs un īpašības”).

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes 2010. gada 20. augustā atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu pārtikas zinātnes nozarē Mārai DŪMAI par promocijas darbu “Ar selēnu bagātinātu graudu kvalitātes novērtējums”.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes 2010. gada 20. augustā atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu pārtikas zinātnes nozarē Tatjanai MARČENKOVAI par promocijas darbu “Gatavo ēdienu mikrobioloģiskie kritēriji”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS